tge è il Crestomat?

Il Crestomat è in comic rumantsch - l'emprim comic grond digital per rumantsch insumma. Il project è planisà sur sis onns. In viadi selvadi cun Dr. Clau, la Mita da Fain, in Glimari e sa chapescha il Buttatsch cun egls…

Dapli surda: tge è il Crestomat?

il Crestomovie

a la vernissascha dal Crestomat è vegnì mussà che la Crestomazia è dapli che be istorgias veglias. Ella è news…

Dapli surda: il Crestomovie

La Crestomazia

in mez meter cudeschs…
…ed ina tonna cultura.
 

Dapli surda: La Crestomazia

Ils artists

Ils artists dal Crestomat

Dapli surda: Ils artists

Interna

…per quels che lavuran

Dapli surda: Interna